Scroll Top

Tükiye?deki ?nsan Haklar? Savunucular? için Yeni Hibe ?mkan?

Türkiye’deki son geli?melerle birlikte, insan haklar? savunucular?n?n çal??malar? için her geçen gün daha az elveri?li bir ortam olu?mas?n? göz önünde bulundurarak, ProtectDefenders.eu Türkiye’deki insan haklar? savunucular?na destek sa?lamak için yeni bir hibe program? kurdu. Avrupa Birli?i, yaln?zca Türkiye’ye adanm?? bu alt-hibelendirme projesi için üç y?ll?k fon temin etti.

Proje, risk alt?ndaki insan haklar? savunucular?n? korumay?, insan haklar? savunucular? ve kurulu?lar?n?n  yurtiçi ve yurtd???ndaki aplar?n? güçlendirmeyi, insan haklar? ihlallerini belgeleme, adalete eri?im ve Türkiye’deki insan haklar? savunucular?n?n çal??malar? için daha etkin bir ortam yaratmak için savunuculuk yapma gibi konularda kapasitelerini art?rmay? ve hali haz?rda var olan çal??malar?n? sürdürmelerini sa?lamay? amaçlamaktad?r.

Proje, hedeflerine ula?mak ve insan haklar? savunucular?n?n ihtiyaçlar?n? kapsaml? bir ?ekilde kar??lamak için iki farkl? kategoride hibe sa?lamaktad?r.

Koruma hibeleri risk alt?ndaki insan haklar? savunucular?n?n ve kurulu?lar?n?n güvenliklerini ve korunma tedbirlerini iyile?tirmeye önelik gerekli ad?mlar? atmalar? için maddi destek sa?lar.

Kurumsal destek hibeleri iki bile?eni arac?l???yla insan haklar? savunucular?n?n çal??malar?n? desteklemek üzere ?ekillendirilmi?tir. Çekirdek hibe, insan haklar? savunucular?n?n gündelik insan haklar? çal??malar?na devam etmelerini güvence alt?na almay? amaçlar. Projeler ve faaliyetler hibesi ise insan haklar? savunucular?n?n kapasitelerini geni? bir alana yay?lan konularda art?rmay? amaç edinir.

Burada bahsi geçen insan haklar? savunucular?, insan haklar? çal??malar? için finansal destekten faydalanabilecek ki?iler, resmi olarak kay?tl? sivil toplum kurulu?lar? ve resmi bir statüsü  olmayan gruplar, inisiyatifler veya a?lar olabilir.

Proje, en zorlu ko?ullarda; örne?in, büyük ?ehirler d???nda ve ücra yerlerde çal??malar?n? yürütmekte olan, çal??ma alanlar?ndan dolay? bilhassa hedef gösterilenler, kad?n haklar? savunucular?, lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks (LGBT?) haklar? savunucular?, gazeteciler ve bloggerlar, i?kenceye kar?? ve i?kenceden kurtulanlar ile çal??ma yürütenler dahil olmak üzere çal??malar?n? yürütmek için gereken hibeye eri?mede güçlük ya?ayan insan haklar? savunucular?na öncelik tan?nacakt?r.

?nsan haklar? savunucular?n? bugünden itibaren internet sitemizde yer alan güvenli internet formu arac?l???yla ba?vurular?n? göndermeye davet ediyoruz. Ba?vurular, proje müddetince aç?k kalacakt?r ve ProtectDefenders.eu sürekli olarak ba?vuru kabul edecektir.

Projeyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için, ProtectDefenders.eu internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. ProtectDefenders.eu Sekreterli?i ba?vurular?z? kabul etmeyi beklemektedir.